top of page

General

WRITING TEST

Bạn có 20 phút để hoàn thành bài thi. 

Khi bạn sẵn sàng, nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu. ​

bottom of page