top of page
Kiểm Tra Thông Tin Đăng Ký

Vui lòng điền thông tin bên dưới khớp với thông tin lúc đăng ký. Nếu bạn cần hỗ trợ xin liên hệ chúng tôi qua email tại info@aceieltscenter.com. Xin cám ơn

Kiểm tra

Dữ liệu không tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin bên trên

Đỗ Thị Như Sương

0706063536

Ngày thi 3 kĩ năng

25 tháng 7, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Đặng Hồng Anh

On-going

0837668968

Ngày thi 3 kĩ năng

22 tháng 8, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Chưa Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Phan Thị Hoài Thu

On-going

0888398388

Ngày thi 3 kĩ năng

16 tháng 7, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Nguyễn Tấn Quốc

0933894541

Ngày thi 3 kĩ năng

17 tháng 8, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Nguyễn Ngọc Minh Tâm

On-going

0936055994

Ngày thi 3 kĩ năng

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Pham Phu Hoa

On-going

0886773988

Ngày thi 3 kĩ năng

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

HOANG THU GIANG

0379140825

Ngày thi 3 kĩ năng

30 tháng 6, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Hoàng Trần Hải Nhi

On-going

0978885624

Ngày thi 3 kĩ năng

26 tháng 6, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Trần Phan Quang Nhật

On-going

0962484181

Ngày thi 3 kĩ năng

15 tháng 7, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Chưa Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Hoang Duc Minh

On-going

0913945581

Ngày thi 3 kĩ năng

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Lê Minh Tiệp

On-going

0988406707

Ngày thi 3 kĩ năng

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

Phạm Quốc Đạt

On-going

0983224575

Ngày thi 3 kĩ năng

29 tháng 6, 2024

Ngày thi Speaking

Lệ Phí Thi

Đã Thanh Toán

*Quan trọng:

 • Kiểm tra email thường xuyên (kể cả trong mục SPAM) để nhận thông báo từ IDP ngày/giờ /địa diểm thi cho cả 4 kĩ năng.

 • 7 ngày trước lịch thi, nếu vẫn chưa có lịch chi tiết cho ngày thi chính (3 kĩ năng) hoặc lịch thi Speaking, thí sinh phải trực tiếp gọi đặt lịch lên trụ sở IDP qua số điện thoại 19006955 .

 • Nếu cần hỗ trợ, xin email liên hệ info@aceieltscenter.com  (ít nhất 10 ngày trước lịch thi)

Ghi chú:

bottom of page