top of page

  LISTENING TEST

*Xin mở lớn volume và đeo tai nghe để làm bài một cách tốt nhất.

Bạn có 10 phút để hoàn thành bài thi. 

Khi bạn sẵn sàng, nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu. ​

bottom of page