top of page

academic

READING TEST

Bạn có 12 phút để hoàn thành bài thi. 

Khi bạn sẵn sàng, nhấn vào nút bên dưới để bắt đầu. ​

bottom of page